درباره ما

به گشت و گذار در دنیای مدیریت استراتژی می پردازیم. البته قبل از آن با نگاهی به سبک یک دانشجو در دنیای برق سرکی کشیدیم.